TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:01:39

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Su_xx_Su86
Nhân Vật Su_xx_Su86
Tên: Su_xx_Su86
Level: 70
Guild: NguoiMienTay
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 14:15:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 502 ~ 559 (+0%)
Mag. atk. pwr. 864 ~ 980 (+16%)
Durability 152/119 (+80%)
Attack rating 141 (+45%)
Critical 8 (+41%)
Phy. reinforce 108.4 % ~ 122.2 % (+25%)
Mag. reinforce 183 % ~ 210.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 120.1 (+16%)
Durability 47/80 (+35%)
Blocking rate 15 (+45%)
Phy. reinforce 16.2 % (+35%)
Mag. reinforce 27.2 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.1 (+32%)
Mag. def. pwr. 136.7 (+32%)
Durability 63/66 (+9%)
Parry rate 20 (+12%)
Phy. reinforce 13.2 % (+38%)
Mag. reinforce 27.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 45.3 (+48%)
Mag. def. pwr. 93.4 (+0%)
Durability 67/71 (+48%)
Parry rate 20 (+32%)
Phy. reinforce 10.3 % (+3%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 89.9 (+58%)
Mag. def. pwr. 186.3 (+9%)
Durability 74/75 (+67%)
Parry rate 26 (+3%)
Phy. reinforce 17.6 % (+19%)
Mag. reinforce 37.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 44.3 (+29%)
Mag. def. pwr. 93.3 (+6%)
Durability 62/66 (+12%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.4 % (+0%)
Mag. reinforce 20.3 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 152.8 (+67%)
Durability 63/65 (+3%)
Parry rate 22 (+16%)
Phy. reinforce 14 % (+3%)
Mag. reinforce 30.2 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.2 (+12%)
Mag. def. pwr. 112.4 (+25%)
Durability 65/70 (+35%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 12 % (+0%)
Mag. reinforce 26 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+6%)
Mag. absorption 16.4 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_C

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 18.3 (+3%)
Mag. absorption 18.4 (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Su_xx_Su86