TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:03:04

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật ThanhHuong
Nhân Vật ThanhHuong
Tên: ThanhHuong
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 22:50:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BLADE_08_A

Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 482 ~ 555 (+9%)
Mag. atk. pwr. 731 ~ 824 (+19%)
Durability 121/121 (+38%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 3 (+16%)
Phy. reinforce 114.7 % ~ 131.8 % (+12%)
Mag. reinforce 174.5 % ~ 196.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 129.6 (+41%)
Durability 174/80 (+35%)
Blocking rate 18 (+80%)
Phy. reinforce 16.3 % (+41%)
Mag. reinforce 27.8 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 135.6 (+48%)
Durability 135/79 (+41%)
Parry rate 24 (+48%)
Phy. reinforce 14.6 % (+41%)
Mag. reinforce 24.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 60.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 101.5 (+41%)
Durability 151/71 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 11.6 % (+41%)
Mag. reinforce 19.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 112.2 (+64%)
Mag. def. pwr. 186.7 (+41%)
Durability 148/83 (+64%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 19.8 % (+45%)
Mag. reinforce 33.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54 (+41%)
Mag. def. pwr. 90.3 (+25%)
Durability 166/78 (+41%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+22%)
Mag. reinforce 17.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 88.1 (+45%)
Mag. def. pwr. 147.5 (+41%)
Durability 143/81 (+51%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 15.8 % (+38%)
Mag. reinforce 26.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 71.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 119.2 (+32%)
Durability 163/75 (+19%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 13.4 % (+22%)
Mag. reinforce 22.9 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+61%)
Mag. absorption 18.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.8 (+61%)
Mag. absorption 21.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+48%)
Mag. absorption 16.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
ThanhHuong