TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:48:49

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật ThanhTuTe
Nhân Vật ThanhTuTe
Tên: ThanhTuTe
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:33:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 769 ~ 879 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1323 ~ 1544 (+61%)
Durability 145/73 (+22%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 12 (+61%)
Phy. reinforce 126.8 % ~ 150.9 % (+61%)
Mag. reinforce 218.9 % ~ 267.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 83.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 178.5 (+61%)
Durability 118/72 (+35%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.5 % (+41%)
Mag. reinforce 31.2 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 53.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 113.9 (+61%)
Durability 138/68 (+32%)
Parry rate 20 (+41%)
Phy. reinforce 10.5 % (+41%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 115 (+61%)
Mag. def. pwr. 246 (+61%)
Durability 121/75 (+48%)
Parry rate 35 (+61%)
Phy. reinforce 19.6 % (+41%)
Mag. reinforce 41.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 56.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 119.8 (+61%)
Durability 138/68 (+19%)
Parry rate 23 (+80%)
Phy. reinforce 10.3 % (+61%)
Mag. reinforce 22 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 91.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 192.7 (+41%)
Durability 110/69 (+12%)
Parry rate 28 (+51%)
Phy. reinforce 15.7 % (+41%)
Mag. reinforce 33.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62.7 (+54%)
Mag. def. pwr. 134.4 (+58%)
Durability 146/69 (+32%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 12.2 % (+38%)
Mag. reinforce 26 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.6 (+61%)
Mag. absorption 19.5 (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.3 (+61%)
Mag. absorption 23.1 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.5 (+61%)
Mag. absorption 16.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.5 (+61%)
Mag. absorption 17.5 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
ThanhTuTe