TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:44:39

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật TieuCongChua
Nhân Vật TieuCongChua
Tên: TieuCongChua
Level: 45
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 19:58:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_06_BASIC

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 250 ~ 302 (+0%)
Mag. atk. pwr. 399 ~ 482 (+0%)
Durability 67/72 (+22%)
Attack rating 122 (+61%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 79.6 % ~ 97.8 % (+61%)
Mag. reinforce 123.2 % ~ 148.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 42
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
1478 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 1478
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_SA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 31.9 (+0%)
Durability 52/54 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 5.5 % (+0%)
Mag. reinforce 11.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 33
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_BA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 27.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 59 (+0%)
Durability 54/55 (+0%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 9.4 % (+0%)
Mag. reinforce 20.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 37
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 16.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 36.1 (+16%)
Durability 60/61 (+45%)
Parry rate 14 (+32%)
Phy. reinforce 6.2 % (+54%)
Mag. reinforce 12.1 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 42
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 9 (+12%)
Mag. absorption 8.9 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 11.5 (+32%)
Mag. absorption 11.1 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_06_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 6 degrees


Phy. absorption 9.8 (+22%)
Mag. absorption 9.8 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 45
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_06_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 6 degrees


Phy. absorption 9.6 (+48%)
Mag. absorption 8.7 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 42
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
TieuCongChua