TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:34:21

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật TieuTam
Nhân Vật TieuTam
Tên: TieuTam
Level: 70
Guild: 29X5
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 06:54:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 495 ~ 554 (+32%)
Mag. atk. pwr. 848 ~ 966 (+41%)
Durability 21/107 (+25%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 7 (+35%)
Phy. reinforce 108.8 % ~ 122.7 % (+35%)
Mag. reinforce 183 % ~ 210.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_07_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 46.9 (+38%)
Mag. def. pwr. 74 (+19%)
Durability 79/76 (+45%)
Blocking rate 12 (+16%)
Phy. reinforce 12.7 % (+16%)
Mag. reinforce 21.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.6 (+19%)
Mag. def. pwr. 123.2 (+22%)
Durability 56/69 (+25%)
Parry rate 21 (+16%)
Phy. reinforce 13 % (+9%)
Mag. reinforce 27.8 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 43.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 94.9 (+22%)
Durability 52/68 (+29%)
Parry rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 10.3 % (+3%)
Mag. reinforce 22.1 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 58.9 (+29%)
Mag. def. pwr. 125.1 (+19%)
Durability 47/66 (+38%)
Parry rate 29 (+16%)
Phy. reinforce 13.9 % (+19%)
Mag. reinforce 29.5 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 39.5 (+6%)
Mag. def. pwr. 83.9 (+0%)
Durability 52/64 (+3%)
Parry rate 18 (+25%)
Phy. reinforce 9.4 % (+6%)
Mag. reinforce 20 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_LA_C

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 55.4 (+25%)
Mag. def. pwr. 119.8 (+45%)
Durability 55/68 (+25%)
Parry rate 25 (+16%)
Phy. reinforce 13.1 % (+16%)
Mag. reinforce 27.8 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_FA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 43.9 (+3%)
Mag. def. pwr. 95.4 (+38%)
Durability 57/67 (+41%)
Parry rate 21 (+38%)
Phy. reinforce 10.3 % (+19%)
Mag. reinforce 22.1 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 58
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.1 (+0%)
Mag. absorption 17.1 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.3 (+0%)
Mag. absorption 20.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
TieuTam