TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:31:07

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Veres
Nhân Vật Veres
Tên: Veres
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 19:29:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 553 ~ 612 (+54%)
Mag. atk. pwr. 941 ~ 1060 (+51%)
Durability 110/110 (+41%)
Attack rating 142 (+61%)
Critical 3 (+3%)
Phy. reinforce 108.6 % ~ 122.4 % (+29%)
Mag. reinforce 185.6 % ~ 213.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 129.6 (+41%)
Durability 74/74 (+0%)
Blocking rate 14 (+41%)
Phy. reinforce 16 % (+0%)
Mag. reinforce 27.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.5 (+16%)
Mag. def. pwr. 134.5 (+6%)
Durability 69/69 (+32%)
Parry rate 25 (+51%)
Phy. reinforce 13.2 % (+32%)
Mag. reinforce 28 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.5 (+38%)
Mag. def. pwr. 104.1 (+12%)
Durability 65/65 (+9%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 10.5 % (+41%)
Mag. reinforce 22.2 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 88.9 (+38%)
Mag. def. pwr. 187.1 (+16%)
Durability 74/75 (+61%)
Parry rate 31 (+38%)
Phy. reinforce 17.7 % (+25%)
Mag. reinforce 37.4 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 45.3 (+64%)
Mag. def. pwr. 95 (+35%)
Durability 64/64 (+0%)
Parry rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 9.5 % (+32%)
Mag. reinforce 20.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.4 (+12%)
Mag. def. pwr. 147.2 (+6%)
Durability 69/69 (+29%)
Parry rate 23 (+22%)
Phy. reinforce 14 % (+0%)
Mag. reinforce 30.3 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 59.3 (+58%)
Mag. def. pwr. 124.4 (+29%)
Durability 68/69 (+25%)
Parry rate 23 (+51%)
Phy. reinforce 12 % (+3%)
Mag. reinforce 25.9 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.3 (+41%)
Mag. absorption 17.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.5 (+41%)
Mag. absorption 20.4 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Veres