TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:22:52

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Vin_Diesel
Nhân Vật Vin_Diesel
Tên: Vin_Diesel
Level: 70
Guild: HongHoaHoi
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 10:06:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 553 ~ 658 (+22%)
Mag. atk. pwr. 891 ~ 1059 (+32%)
Durability 89/81 (+25%)
Attack rating 142 (+61%)
Critical 7 (+54%)
Phy. reinforce 110.4 % ~ 135.3 % (+41%)
Mag. reinforce 177.3 % ~ 217.3 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
1999 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 1999
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 59.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 121.4 (+0%)
Durability 98/65 (+0%)
Parry rate 21 (+22%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 27.9 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 51.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 111.4 (+22%)
Durability 125/67 (+22%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.9 (+22%)
Mag. def. pwr. 170.4 (+22%)
Durability 91/66 (+0%)
Parry rate 34 (+61%)
Phy. reinforce 17.7 % (+22%)
Mag. reinforce 37.6 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 44.2 (+25%)
Mag. def. pwr. 93.4 (+9%)
Durability 93/66 (+16%)
Parry rate 18 (+29%)
Phy. reinforce 9.5 % (+41%)
Mag. reinforce 20.2 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.2 (+22%)
Mag. def. pwr. 159.6 (+41%)
Durability 59/65 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 120 (+22%)
Durability 125/68 (+22%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 12.2 % (+41%)
Mag. reinforce 25.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.3 (+35%)
Mag. absorption 17.1 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_C

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 19.6 (+16%)
Mag. absorption 19.5 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+9%)
Mag. absorption 15.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.5 (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Vin_Diesel