TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:04:01

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật XuDauDe
Nhân Vật XuDauDe
Tên: XuDauDe
Level: 70
Guild: HongHoaHoi
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 19:43:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 639 ~ 708 (+22%)
Mag. atk. pwr. 1101 ~ 1241 (+41%)
Durability 83/104 (+0%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 9 (+41%)
Phy. reinforce 119.6 % ~ 134.8 % (+22%)
Mag. reinforce 205 % ~ 235.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 127.4 (+12%)
Durability 115/74 (+0%)
Blocking rate 15 (+48%)
Phy. reinforce 16.4 % (+54%)
Mag. reinforce 27.2 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.3 (+35%)
Mag. def. pwr. 144.8 (+29%)
Durability 12/68 (+19%)
Parry rate 20 (+6%)
Phy. reinforce 13.2 % (+32%)
Mag. reinforce 27.8 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 48.6 (+9%)
Mag. def. pwr. 105 (+25%)
Durability 81/66 (+16%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 10.3 % (+6%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 92.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 199.4 (+22%)
Durability 78/66 (+0%)
Parry rate 34 (+61%)
Phy. reinforce 17.7 % (+22%)
Mag. reinforce 38.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 45.1 (+58%)
Mag. def. pwr. 94 (+19%)
Durability 68/68 (+25%)
Parry rate 18 (+22%)
Phy. reinforce 9.5 % (+32%)
Mag. reinforce 20.3 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 146.7 (+0%)
Durability 88/65 (+0%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.9 (+19%)
Mag. def. pwr. 122.9 (+9%)
Durability 69/71 (+41%)
Parry rate 21 (+29%)
Phy. reinforce 12.1 % (+22%)
Mag. reinforce 25.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.6 (+9%)
Mag. absorption 17.7 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.8 (+0%)
Mag. absorption 20.8 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.7 (+12%)
Mag. absorption 15.9 (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.7 (+0%)
Mag. absorption 15.7 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EARTHSPIRIT_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
XuDauDe