TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:07:47

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Zic
Nhân Vật Zic
Tên: Zic
Level: 70
Guild: THEPOWER
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 17:31:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 512 ~ 571 (+32%)
Mag. atk. pwr. 888 ~ 1008 (+61%)
Durability 222/101 (+0%)
Attack rating 138 (+6%)
Critical 8 (+38%)
Phy. reinforce 107.3 % ~ 121 % (+0%)
Mag. reinforce 182.6 % ~ 209.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 81.5 (+48%)
Mag. def. pwr. 126.7 (+3%)
Durability 166/77 (+16%)
Blocking rate 15 (+45%)
Phy. reinforce 16.4 % (+64%)
Mag. reinforce 26.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 136.7 (+32%)
Durability 66/67 (+16%)
Parry rate 21 (+22%)
Phy. reinforce 13.1 % (+29%)
Mag. reinforce 27.9 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.8 (+80%)
Mag. def. pwr. 106 (+41%)
Durability 115/64 (+3%)
Parry rate 20 (+6%)
Phy. reinforce 10.4 % (+25%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 94.8 (+48%)
Mag. def. pwr. 201.6 (+41%)
Durability 68/69 (+19%)
Parry rate 30 (+32%)
Phy. reinforce 17.9 % (+61%)
Mag. reinforce 37.6 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42.4 (+9%)
Mag. def. pwr. 90.3 (+6%)
Durability 65/68 (+25%)
Parry rate 18 (+38%)
Phy. reinforce 9.5 % (+19%)
Mag. reinforce 20.7 % (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 70.7 (+41%)
Mag. def. pwr. 148.7 (+22%)
Durability 68/68 (+22%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 58.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 124.1 (+25%)
Durability 65/65 (+3%)
Parry rate 21 (+25%)
Phy. reinforce 12.2 % (+38%)
Mag. reinforce 26 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+22%)
Mag. absorption 17.7 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.9 (+22%)
Mag. absorption 20.9 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.2 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+25%)
Mag. absorption 15.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Zic